Nyt boligområde øst for Kelleris Hegn i Espergærde

Den 17. december 2018 vedtog byrådet en lokalplan for udvikling af et område i det sydvestlige Espergærde med i alt 400 boliger.

Den vedtagne lokalplan 3.42 gør det muligt at opføre første etape af udbygningen med i alt 191 boliger i områdets sydlige del.

Beliggenhed

Det nye boligområde ligger i direkte forlængelse af det eksisterende Espergærde byområde i vestlige retning. Mod nord ligger Rolighedsmoserne og Hornbækvej afgrænser området mod syd. Mod vest ligger Kelleris Hegn.

Bebyggelse og grønne arealer

Bebyggelsesplanen er styret af landskabets kvaliteter og friholder lange kig i form af landskabelige kiler ud over grunden. Der er i alt fem grønne kiler på tværs af området, den sydligste og den vestligste kile er de bredeste, de er placeret ud mod de omgivende veje, Helsingørmotorvejen og Hornbækvej, og sikrer at der ikke bygges i områder, der er støjbelastede. De grønne kiler er ubebyggede og anlægges som overdrevsarealer med hjemmehørende græs- og urteplanter med lavt plejebehov. Der plantes enkeltstående træer af hjemmehørende arter i kilerne.

Området er i dag en dyrket mark. De diger, der gennemskærer området og eksisterende stiforløb langs med dem, indgår i planens grønne kiler. Der hører mindre individuelle haver til boligerne, men det er de fælles grønne arealer, der udgør bebyggelsens bærende kvalitet.

Se oversigtsillustrationen

Bebyggelsen opføres i ’klynger’ adskilt af grønne overdrevsarealer. I en bebyggelsesklynge er bebyggelsen orienteret omkring et fællesskab bestående af centrale gade- og byrum, som det traditionelt gøres i landsbyer. Klyngerne er en nutidig fortolkning af dette fællesskab.

Der kan også opføres institutioner og fællesanlæg inden for området og det er besluttet, at der skal opføres mindst et fælleshus i første etape. Boligerne skal opføres hovedsagelig som rækkehuse, samt i mindre omfang som dobbelthuse, parcelhuse og etageboliger. Husene kan opføres i op til 2 etager og udnyttet tagetage. 

 

Veje og stiforbindelser

Hovedadgangen til området for biler, cykler og gående er via en ny rundkørsel, der etableres på Hornbækvej. Fra Svend Poulsens Vej kan man komme til området som gående og cyklende. For cyklister og gående er der også adgang til området via stier i lokalplanområdets kant. Den interne fordelingsvej i lokalplanområdet bugter sig gennem landskabet og fordeler trafikken til samtlige bebyggelsesklynger. Der er gangareal langs fordelingsvejen.

Klimasikring

Hele lokalplanområdet udlægges til LAR (lokal afledning af regnvand) og der etableres søer, grøfter og grønne tage samt parkeringsarealer med permeabel belægning til opsamling, forsinkelse og nedsivning af regnvand.

Tidshorisont

Lokalplanen blev vedtaget af Byrådet den 17, december 2018. Helsingør Kommune har endnu ikke modtaget ansøgning om byggetilladelse til boligerne. Der er bestemt en rækkefølge for områdets udbygning således at der være meddelt ibrugtagningstilladelse til 80 % af boligerne i etape 1, før lokalplanlægning af etape 2 begynder.

Proces

Der har været holdt forudgående høring om ændringerne i kommuneplanen, som muliggør byudvikling af arealet. I efteråret 2017. Den 26. september 2017 blev der holdt borgermøde på Grydemoseskolen som indledning til høringsprocessen. Her blev de fremmødte præsenteret for projektets indhold og planlægningsprocessens forløb. Herefter havde Helsingør Kommune inviteret til workshop med forslag og ideer til det kommende boligområde. Forslag, ønsker og kommentarer fra høring og workshop har blandt andet resulteret i:

- At Hornbækvej med en ny rundkørsel bliver eneste adgang til området for biler (Svend Poulsens Vej bliver kun adgang for cyklende og gående samt brandvej). Hertil forsynes det nye boligområde med et net af stier, der forbindes til eksisterende stier. Der indgås en frivillig udbygningsaftale med bygherre omkring finansiering af forbedring af eksisterende stier med asfaltbelægning og belysning. Den nye rundkørsel indgår også i udbygningsaftalen og den skal gennemgå en trafiksikkerhedsrevision.

- Fastlæggelse af bredder af kiler og øvrige ubebyggede arealer i lokalplanforslaget således, at området i lokalplanforslaget indeholder forholdsvis store grønne arealer. De grønne arealer etableres som sammenhængende overdrevsarealer, der også sikrer udsyn på tværs af området gennem kilerne.

 - Parkeringsarealer ligger inden for byggefelterne og kan ikke placeres inden for grønne kiler og øvrige ubebyggede arealer.

 - Bebyggelsens højde er i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan begrænset til 2½ etager generelt for området og til 6,5 m umiddelbart op mod nabobebyggelserne Hybenhaven og Kelleris Høj.

- Fællesanlæg og mindre bygninger er muliggjort placeret på arealet til inden for de udlagte byggefelter. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan er det besluttet, at der skal opføres min. et fælleshus for enhederne 1 og 2 svarende til etape 1.

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus