Afgørelser med klageadgang

Se Helsingør Kommunes nyeste dispensationer, tilladelser og godkendelser.

Læs om klager og klagebehandling

Planklagenævnet og Miljø og Fødevareklagenævnet modtager og behandler klager gennem klageportalen og opkræver selv klagegebyr. Nævnet sætter en frist for indbetaling og behandler ikke klagen, før gebyret er modtaget. 

Abonner på Helsingør Kommunes afgørelser

Hegnet 11 - Landzonetilladelse

Offentliggjort 13. december 2018

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35, stk. 1) til at opføre en dobbelt carport på ejendommen Hegnet 11, 3000 Helsingør. Matr. 6ab, Horserød By, Tikøb.

 

Hornbæk Fjernvarme - Udvidelse af forsyningsområde

Offentliggjort den 13. december 2018

Helsingør Kommune har afgjort at en udvidelse af Hornbæk Fjernvarmes forsyningsområde ikke er VVM-pligtig (miljøvurderingslovens § 16 - bilag 2). Udvidelsen  indebærer anlæg til forsyning af det kommende boligområde på Østerbækvej med 64 boliger.

Hasselvej 19B - Tilladelse til nedrivning af skorsten på bevaringsværdig bygning

Offentliggjort december 12. december 2018
Vi har givet tilladelse til nedrivning af skorstenen på varmecentralen på Hasselvej 19B, 3000 Helsingør, matrikel nr. 18 a, Helsingør Overdrev.

Nordre Strandvej 457 - dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Offentliggjort den 3. december 2018.

Vi har dispenseret fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til overdækning og kviste på ejendommen matr.nr. 5fc Horneby by, Hornbæk, Nordre Strandvej 547.

Ømosevej 22 - Landzonetilladelse

Offentliggjort d. 27. november 2018

Vi har givet landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus, hvor det gamle er brændt ned, samt at opføre et udhus og en garage. Tilladelsen er givet på vilkår om byggeriets størrelse og udformning.

Vapnagård - Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at oprense sø

Offentliggjort d. 19. november 2018

Vi har givet dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at oprense sø ved Vapnagård.

Rødegårdsvej - Landzonetilladelse til ny sø på landbrugsjord

Offentliggjort d. 19. november 2018

Vi har givet landzonetilladelse til at anlægge en op til 800 m2 stor sø

Rødegårdsvej - Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til naturpleje i mose

Offentliggjort d. 19. november 2018

Vi har givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at rydde piletræer og lave et mindre skrab i beskyttet mose

Agnetevej 9 A-K - Landzonetilladelse

Offentliggjort d. 9.november 2018

Vi har givet landzonetilladelse til at flytte en sø på Flynderupgårds jorder