Afgørelse om ikke VVM-pligt for nyt stadion på Gl. Hellebækvej i Helsingør

Projektet er omfattet af Lov nr. nr. 448 af 10. maj 2017 – Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – med senere ændringer.

Helsingør Kommune har på baggrund af anmeldelsen og en generel vurdering af projektet afgjort, at projektet må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke gennemføres en vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM).

Se ansøgningen fra bygherre

Se anlæggets beliggenhed

Se byggefeltet

Se situationsplan med parkeringsarealer

Se snit af banen med lysmaster

Se Helsingør Kommunes screening

Klage  

Afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden fire uger. Det vil sige senest den 3. juli 2018. Se klagevejledning her til højre i den grå boks.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene skal dette ske senest inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Har du spørgsmål til screeningen, er du velkommen til at henvende dig til specialkonsulent Morten Weile på tlf. 49 28 22 34.


Klagebehandling

Klage skal indtastes i og sendes via "Klageportalen".

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Nævnet skal så afgøre, om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse. Klageberettigede kan foruden ejere, ansøgere og brugere være naboer, landsdækkende foreninger med natur- og landskabsbevarende formål samt andre myndigheder.

Det er Klagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Ligesom Nævnet fastslår om klagen er modtaget inden for klagefristen.

Tjek, hvem der er klageberettiget, og hvornår fristen for klage udløber i de enkelte afgørelser.

Klageperioden

Hovedreglen er, at der er fire ugers klagefrist på afgørelser. Klager skal indtastes i og sendes via "Klageportalen". Tjek altid klageadgangen i den enkelte afgørelse. Kredsen af klageberettigede kan også variere alt efter lovgivning. Spørgsmål om afgørelser kan rettes til Center for By, Land og Vand.

Send mail til Center for By, Land og Vand
Til Klageportalen
Fri af klageperioden?

Dispensationer, tilladelser og godkendelser må sædvanligvis ikke udnyttes før klageperioden på fire uger er overstået - og der ikke er kommet klager.

Se imidlertid detaljerne i de specifikke afgørelser, om hvordan du skal forholde dig ved klage.

Hvis der bliver klaget, vil du blive underrettet.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk