Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med ændringer af kraftvarmeværket på Energivej

Offentliggjort d. 29. juni 2018.

Projektet er omfattet af Lov nr. nr. 448 af 10. maj 2017 – Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – med senere ændringer.

Projektet vedrører række mindre ændringer og tilpasninger i miljøgodkendelsen af det biomassefyrede kraftvarmeværk på Energivej i Helsingør. Ændringerne og tilpasningerne skyldes, at der er kommet større klarhed og flere detaljer over anlæggets udformning under detailprojektering og etablering.

Helsingør Kommune har på baggrund af bygherres anmeldelse, og en generel vurdering af projektet afgjort, at projektet må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke gennemføres en vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM).

Se ansøgning fra bygherre

Miljørapport og VVM-redegørelse for oprindeligt projekt

Se Helsingør Kommunes screening

Klage 

Afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden fire uger. Det vil sige senest den 27. juli 2018. Se klagevejledning her til højre i den grå boks.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske senest inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Har du spørgsmål til screeningen, er du velkommen til at henvende dig til specialkonsulent Morten Weile på tlf. 49 28 22 34.

 


Fri af klageperioden?

Dispensationer, tilladelser og godkendelser må sædvanligvis ikke udnyttes før klageperioden på fire uger er overstået - og der ikke er kommet klager.

Se imidlertid detaljerne i de specifikke afgørelser, om hvordan du skal forholde dig ved klage.

Hvis der bliver klaget, vil du blive underrettet.

Til Klageportalen
Klageperioden

Hovedreglen er, at der er fire ugers klagefrist på afgørelser. Klager skal indtastes i og sendes via "Klageportalen". Tjek altid klageadgangen i den enkelte afgørelse. Kredsen af klageberettigede kan også variere alt efter lovgivning. Spørgsmål om afgørelser kan rettes til Center for By, Land og Vand.

Send mail til Center for By, Land og Vand
Klagebehandling

Klage skal indtastes i og sendes via "Klageportalen".

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Nævnet skal så afgøre, om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse. Klageberettigede kan foruden ejere, ansøgere og brugere være naboer, landsdækkende foreninger med natur- og landskabsbevarende formål samt andre myndigheder.

Det er Klagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Ligesom Nævnet fastslår om klagen er modtaget inden for klagefristen.

Tjek, hvem der er klageberettiget, og hvornår fristen for klage udløber i de enkelte afgørelser.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk