Afgørelse om ikke VVM-pligt for udspredning af komposteret tang

Helsingør Kommune har truffet afgørelse om, at et projekt for udspredning af komposteret tang på fire kommunale arealer i Helsingør ikke er VVM-pligtigt.

Offentliggjort: 18. juni 2015

Det handler om:

  • Gymnasievej, Espergærde
  • Carl Bødker Nielsens Vej, Hornbæk
  • Agnetevej, Snekkersten
  • Falkenbergvej, Ålsgårde.

Link til anmeldelsen

Link til afgørelsen

Link screenings-notatet

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest den 16. juli 2015.

Klageportalen kan også nås på disse link, der fører dig direkte til Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk (Hvis du søger inde på en af disse to hjemmesider, skal du søge efter 'Klageportal').

Nævnet videresender klagen til Helsingør Kommune.

Helsingør Kommune har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Oplysninger om klageadgang og gebyr finder du på nævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Ønskes afgørelsen om miljøvurderingen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 18. december 2015.

Oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Specialkonsulent Morten Weile på tlf.: 25 31 22 34.


Klagebehandling

Klage skal indtastes i og sendes via "Klageportalen".

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Nævnet skal så afgøre, om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse. Klageberettigede kan foruden ejere, ansøgere og brugere være naboer, landsdækkende foreninger med natur- og landskabsbevarende formål samt andre myndigheder.

Det er Klagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Ligesom Nævnet fastslår om klagen er modtaget inden for klagefristen.

Tjek, hvem der er klageberettiget, og hvornår fristen for klage udløber i de enkelte afgørelser.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk