Afgørelse om miljøvurdering for lokalplanforslag 1.150 for ”Helsingør Bykerne”

Byrådet har den 19. september 2016 besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering for lokalplanområdet for Helsingør Bykerne.

Afgørelse om miljøvurdering

Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planen giver ikke anledning til en væsentlig påvirkning eller miljøkonflikt i forhold til de screenede emner, hvorfor der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering.

Her kan du se miljøscreeningen af lokalplanforslag nr. 1.150 og tillæg nr. 30 til Helsingør Kommuneplan

Har du spørgsmål til miljøvurderingsbeslutningen er du velkommen til at henvende dig til arkitekt Mette Galtt på tlf. 49 28 24 98.

Klagevejledning

Afgørelsen om miljøvurderingen kan påklages til Natur – og Miljøklagenævnet.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest d. 27. oktober 2016.

Du kan se klagevejledningen her til højre i den grå boks.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, dvs. senest d. 29. marts 2017.


Klagevejledning

Afgørelsen om miljøvurderingen kan påklages til Planklagenævnet.

Ønsker du at klage over miljøvurderingsbeslutningen skal dette ske inden 4 uger fra offentliggørelsesdatoen her på hjemmesiden.

Disse link fører dig direkte til Klageportalen på borger.dk eller virk.dk (hvis du søger inde på en af disse to hjemmesider, skal du søge efter 'Klageportal')

Nævnet videresender klagen til kommunen.
Kommunen har herefter 3 uger til, at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Gebyr
Klagegebyret er 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.
Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Oplysninger om klageadgang og gebyr finder du på Nævnets hjemmeside nmkn.dk. Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen om miljøvurderingen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen.