Afgørelse om miljøvurdering af lokalplanforslag 1.175 for boligbebyggelse på Petersborg, Ndr. Strandvej 3AB i Helsingør.

Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1.175 for Petersborg, Ndr. Strandvej 3AB i Helsingør

Offentliggjort den 15. maj 2019

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til 1.175 for boligbebyggelse på Petersborg, Ndr. Strandvej 3AB i Helsingør har Helsingør Kommune foretaget en screening for miljøvurdering. På baggrund af screeningen har Helsingør Byråd besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering.

Se screeningen for miljøvurdering

Klagevejledning

Afgørelsen om miljøvurderingen kan påklages til Planklagenævnet.

Der kan klages over miljøvurderingsbeslutningen efter planlovens regler inde 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Planklagenævnets klageportal. Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk. Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget, men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Oplysninger om klageadgang og gebyr finder du på Nævnenes Hus’ hjemmeside www.naevneneshus.dk. Det indbetalte gebyr tilbagebetales i tilfælde af helt eller delvist medhold i klagen.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen om miljøvurderingen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen.