Afgørelse om miljøvurdering for lokalplanforslag 1.144 Badevej 2-4 i Helsingør

Planforslaget mulige konsekvenser for miljøet er blevet vurderet i forhold til detailhandel og trafiksikkerhed.

Miljøvurdering

Helsingør Kommune har gennemført en screening af lokalplanens indhold i forhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015). På baggrund af screeningen har Byrådet besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, jf. lovens § 3, stk. 1, pkt. 3.

Her kan du se miljø-screeningen

Afgørelsen om miljøvurderingen kan påklages til Natur – og Miljøklagenævnet. 

Du kan se klagevejledningen her til højre i den grå boks.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest d. 29. juni 2016.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske senest 1. december 2016.

 


Klagevejledning

Afgørelsen om miljøvurderingen kan påklages til Planklagenævnet.

Ønsker du at klage over miljøvurderingsbeslutningen skal dette ske inden 4 uger fra offentliggørelsesdatoen her på hjemmesiden.

Disse link fører dig direkte til Klageportalen på borger.dk eller virk.dk (hvis du søger inde på en af disse to hjemmesider, skal du søge efter 'Klageportal')

Nævnet videresender klagen til kommunen.
Kommunen har herefter 3 uger til, at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Gebyr
Klagegebyret er 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.
Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Oplysninger om klageadgang og gebyr finder du på Nævnets hjemmeside nmkn.dk. Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen om miljøvurderingen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen.