Afgørelse vedrørende miljøvurdering af Forslag til Lokalplan 2.13 og Kommuneplantillæg 1

Der skal ikke foretages miljøvurderinger af planforslagene.

Offentliggjort den 13. maj 2020

Helsingør Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til Lokalplan 2.13 for Erhvervsområde Kvistgård Nord og Kommuneplantillæg 1 gennemført screeninger af planforslagenes indhold i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

På baggrund af screeningerne har Helsingør Kommune vurderet, at planforslagene ikke forventes at kunne medføre væsentlig miljøpåvirkning, og der er truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages egentlige miljøvurderinger af planforslagene. Der udarbejdes derfor ikke miljørapporter. 

Se miljøscreening af Lokalplanforslag 2.13 her

Se miljøscreening af Forslag til Kommuneplantillæg 1 her

Klagefrist 

Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelserne efter planlovens regler til og med 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 10. juni 2020.

Klagevejledning

Klager til planklagenævnet skal indtastes i og sendes elektronisk via Planklagenævnets klageportal. Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen. Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Planklagenævnet sender en opkrævning for klagegebyret, når klagen er modtaget - og påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt. Det indbetalte gebyr tilbagebetales i tilfælde af helt eller delvist medhold i klagen.

Læs mere om klageprocessen, sagsbehandlingstider, spørgsmål om opsættende virkning eller ej, klageadgang, gebyr mv. her 

Se ofte stillede spørgsmål og tilhørende svar om brugen af klageportalen.

Klage indbragt til domstole?

Ønskes afgørelserne om miljøvurderingen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 13. november 2020. Der er ingen klagevejledning hertil.