Afgørelse vedr. miljøvurdering af Forslag til Lokalplan 3.52 - Mørdrup Erhverv Vest

Der skal ikke foretages miljøvurdering af planforslaget.

Offentliggjort den 24. juni 2020.

Helsingør Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til Lokalplan 3.52 - Mørdrup Erhverv Vest gennemført screening af lokalplanforslagets indhold i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

På baggrund af screeningen har Helsingør Kommune vurderet, at lokalplanforslaget ikke forventes at kunne medføre væsentlig miljøpåvirkning, og der er truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget. Der udarbejdes derfor ikke miljørapport.

Se miljøscreening af Forslag til Lokalplan 3.52 her

Klagefrist

Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelsen efter planlovens regler til og med 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 22. juli 2020.

Klagevejledning

Klager til Planklagenævnet skal indtastes i og sendes elektronisk via Planklagenævnets klageportal. Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen. Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Planklagenævnet sender en opkrævning for klagegebyret, når klagen er modtaget - og påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt. Det indbetalte gebyr tilbagebetales i tilfælde af helt eller delvist medhold i klagen.

Læs mere om klageprocessen, sagsbehandlingstider, spørgsmål om opsættende virkning eller ej, klageadgang, gebyr mv. her

Se ofte stillede spørgsmål og tilhørende svar om brugen af klageportalen.

Klage indbragt til domstole?

Ønskes afgørelsen om miljøvurdering indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 24. december 2020. Der er ingen klagevejledning hertil.