Blichersvej 1A - Afgørelse om ikke VVM pligt til dagligvarebutik

Helsingør Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Der er derfor ikke VVM-pligt og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse). Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingsloven og kriterierne i denne.

VVM-screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen samt på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Det er Helsingør Kommunes samlede vurdering, at anlægget af dagligvarebutik og tilhørende parkeringspladser ikke vil kunne påvirke, overfladevand, grundvand, naturområder eller andre miljøforhold væsentligt negativt, og derfor ikke kan forventes at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. Vurderingen af ændringernes påvirkning af miljøet er set relation til påvirkningernes omfang, grænseoverskridende karakter, grad, kompleksitet, sandsynlighed samt varighed, hyppighed og reversibilitet.

VVM-screeningsafgørelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger fra den 9. januar 2019.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan Helsingør Kommune kontaktes på tlf.: 4928 2234 eller mail mwe03@helsingor.dk.

Læs ansøgningen

Se bilag til ansøgningen

Se bilag 2 til ansøgningen

Læs afgørelsen

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Klageportalen kan nås via www.borger.dk eller www.virk.dk (Hvis du søger inde på en af disse to hjemmesider, skal du søge efter ’Klageportal’.).

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen. Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter Miljøvurderingsloven (VVM), inden fire uger fra offentliggørelsen.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort.

 

Klagebehandling

Klage skal indtastes i og sendes via "Klageportalen".

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenter, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Nævnet skal så afgøre, om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse. Klageberettigede kan foruden ejere, ansøgere og brugere være naboer, landsdækkende foreninger med natur- og landskabsbevarende formål samt andre myndigheder.

Det er Klagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Ligesom Nævnet fastslår om klagen er modtaget inden for klagefristen.

Tjek, hvem der er klageberettiget, og hvornår fristen for klage udløber i de enkelte afgørelser.