Bohusvej 6 - Dispensation

Helsingør Kommune har dispenseret fra vandløbsregulativet til byggeri af en privat tilbygning tæt ved Knudemoseløbet i Ålsgårde.

Bohusvej 6, 3140 Ålsgårde, matr. nr. 3bt, Apperup By, Hellebæk

Dispensationen gives ift. det arbejdsbælte, som vi generelt holder fri for faste anlæg langs vandløbet. Bæltet benyttes til færdsel og maskinkørsel under vores vedligeholdelse af vandløbet. Vi har valgt at dispensere, fordi vi efter byggeriet stadig kan udføre vedligeholdelsesarbejdet fra skiftevis den nordlige og sydlige bred af vandløbet.

Læs afgørelsen

Klagefrist er til og med den 15. april 2020

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Fri af klageperioden?

Dispensationer, tilladelser og godkendelser må sædvanligvis ikke udnyttes før klageperioden på fire uger er overstået - og der ikke er kommet klager.

Se imidlertid detaljerne i de specifikke afgørelser, om hvordan du skal forholde dig ved klage.

Hvis der bliver klaget, vil du blive underrettet.

Klagebehandling

Klage skal indtastes i og sendes via "Klageportalen".

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenter, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Nævnet skal så afgøre, om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse. Klageberettigede kan foruden ejere, ansøgere og brugere være naboer, landsdækkende foreninger med natur- og landskabsbevarende formål samt andre myndigheder.

Det er Klagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Ligesom Nævnet fastslår om klagen er modtaget inden for klagefristen.

Tjek, hvem der er klageberettiget, og hvornår fristen for klage udløber i de enkelte afgørelser.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk