Cyklistplan 2020-2030 - Afgørelse om miljøvurderingsloven

Center for By, Land og Vand har vurderet, at cyklistplanen ikke skal miljøvurderes.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal Helsingør Kommune tage stilling til om Cyklistplanen skal miljøvurderes og der således skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

Center for By, Land og Vand har vurderet, at cyklistplanen ikke skal miljøvurderes, fordi den ikke har direkte betydning for fremtidige anlægsarbejder. Efterfølgende konkrete anlægsarbejder vil blive miljøscreenet/vurderet efter miljøloven.

Læs afgørelsen

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. 

Fristen for at klage er 4 uger, det vil sige til og med den 12. januar 2020.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen til Miljø- og fødevareklagenævnet. 

Klageberettiget er, ud over Miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for areal-anvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk