Dagerød Grusgrav - Tilladelse til gravning under grundvandsspejl

Helsingør Kommune har givet tilladelse efter Vandforsyningsloven til at Dagerød Grusgrav Aps må indvinde 25.000 m3 råstoffer om året under grundvandsspejl

Grusgraven ligger på matr. nr. 12 l m.fl., Bøtterup By, Tikøb og har adresse på Esrumvej 456, 3080 Tikøb.

Tilladelsen vedrører den del af virksomhedens ansøgning til Region Hovedstaden om råstofindvinding, som er Helsingør Kommunes myndighedsområde. Det vedrører indvindingsforhold som er omfattet af vandforsyningslovens bestemmelser her bl.a. effekten på grundvandsspejlet ved at grave råstoffer op fra grundvandszonen.  

Læs afgørelsen - Tilladelsen

Projektet er anmeldt til screeningsafgørelse efter Miljøvurderingslovens § 21 til Region Hovedstaden, som er myndighed.

Vi har vurderet, at den mulige miljøpåvirkning ved gravning under grundvandsspejlet er yderst begrænset. Med baggrund heri har vi givet tilladelse til indvindingen efter vandforsyningslovens § 26 stk. 1.

 Region Hovedstadens afgørelse vedr. tilladelse til selve råstofindvindingen til Dagerød Grusgrav Aps.

Der kan klages over denne afgørelse til og med 17.juli 2019.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget. 

Læs Klagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

 

Klagebehandling

Klage skal indtastes i og sendes via "Klageportalen".

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenter, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Nævnet skal så afgøre, om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse. Klageberettigede kan foruden ejere, ansøgere og brugere være naboer, landsdækkende foreninger med natur- og landskabsbevarende formål samt andre myndigheder.

Det er Klagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Ligesom Nævnet fastslår om klagen er modtaget inden for klagefristen.

Tjek, hvem der er klageberettiget, og hvornår fristen for klage udløber i de enkelte afgørelser.

Fri af klageperioden?

Dispensationer, tilladelser og godkendelser må sædvanligvis ikke udnyttes før klageperioden på fire uger er overstået - og der ikke er kommet klager.

Se imidlertid detaljerne i de specifikke afgørelser, om hvordan du skal forholde dig ved klage.

Hvis der bliver klaget, vil du blive underrettet.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk