Egeskovvej 16-18 - VVM-screening og dispensation

Vi har på baggrund af screening af ansøgte produktionshaller (VVM-lovgivningen) på Egeskovvej 16-18, 3490 Kvistgård afgjort, at projektet ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke gennemføres vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM).

Afgørelsen er truffet efter Lov nr. nr. 448 af 10. maj 2017 – Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – med senere ændringer.

Læs ansøgningen

Læs VVM-screeningsafgørelsen

Læs screeningsskemaet

Vi har samtidig dispenseret fra skovbyggelinjen (naturbeskyttelseslovens § 17) til de dele af produktionshallerne, der ligger indenfor skovbyggelinjen til Munkegårde Skov. Dispensationen vedrører adresserne Egeskovvej 16-18, 3490 Kvistgård. Matr.nr. 6fc og 6kl, Nyrup By, Tikøb.

Læs dispensationsafgørelsen

VVM-screeningsafgørelsen og dispensationen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 6. august 2018.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget. 

Læs Klagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.


Til Klageportalen
Fri af klageperioden?

Dispensationer, tilladelser og godkendelser må sædvanligvis ikke udnyttes før klageperioden på fire uger er overstået - og der ikke er kommet klager.

Se imidlertid detaljerne i de specifikke afgørelser, om hvordan du skal forholde dig ved klage.

Hvis der bliver klaget, vil du blive underrettet.

Klagebehandling

Klage skal indtastes i og sendes via "Klageportalen".

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Nævnet skal så afgøre, om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse. Klageberettigede kan foruden ejere, ansøgere og brugere være naboer, landsdækkende foreninger med natur- og landskabsbevarende formål samt andre myndigheder.

Det er Klagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Ligesom Nævnet fastslår om klagen er modtaget inden for klagefristen.

Tjek, hvem der er klageberettiget, og hvornår fristen for klage udløber i de enkelte afgørelser.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk