Endelig Kommuneplan 2019 for Helsingør Kommune

Kommuneplan 2019 for Helsingør Kommune er nu endeligt offentliggjort.

Offentliggjort den 17. december 2019


Kommuneplan 2019 er nu tilrettet i henhold til Byrådets beslutning, samt endeligt offentliggjort i Erhvervsstyrelsens indberetningssystem, Plandata.dk.

Ifølge Planloven skal Kommuneplanen indberettes som pdf. Du kan finde pdf-versionen her (bemærk stor filstørrelse (22 mb /1011 sider).

I forbindelse med offentliggørelsen, er der samtidig foretaget en teknisk sammenskrivning af to kommuneplantillæg til den tidligere Kommuneplan 2013, som begge er vedtaget endeligt af Byrådet og efterfølgende offentliggjort. De to tillæg er derfor indarbejdet i den endelige Kommuneplan.  Det drejer sig om Tillæg nr. 49 (Drive-in restaurant på Klostermosevej 102) og Tillæg nr. 52 (Boligområde ved Søbækken i Espergærde).

 

Digital kommuneplan

Helsingør Kommuneplan er digital og bygget op som hjemmeside. Det er også på Kommuneplanhjemmesiden, at fremtidige kommuneplantillæg vil fremgå.

Gå til kommuneplan-hjemmesiden

 

Vedtagelse af Kommuneplan 2019

Helsingør Byråd vedtog den 23. september 2019 den endelige Kommuneplan 2019.

Kommuneplanen blev vedtaget sammen med beslutning om en række ændringer og rettelser, på baggrund af de indkomne høringssvar. Høringssvarene er indkommet i perioden 29. marts - 2. juni 2019.

Gå til den politiske behandling

 

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen udstikker rammerne for alt den fysiske planlægning i kommunen. Her kan borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i kommunen. 

Den behandler regulering af arealer og andre fysiske forhold i kommunen, for eksempel boliger, erhverv, klima, fritidsaktiviteter og natur.

I kommuneplanen kan du se:

  • Overordnede mål for byudviklingen
  • Retningslinjer for byudvikling og arealanvendelse inden for en række emner
  • Beskrivelser af de enkelte byområder i kommunen
  • Konkrete rammebestemmelser for hvordan områder må anvendes og bebygges
  • Redegørelse der fortæller om baggrunden for retningslinjerne

 

Ifølge Planloven skal der foreligge en kommuneplan for hver af landets kommuner. Kommuneplanen udarbejdes med en 12-års planperiode.

Det er planlovens formål at sikre en sammenfattende planlægning. Denne planlægning skal forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. Den skal desuden medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og planteliv.
Grundlaget for forslag til Kommuneplan 2019 er Planstrategi 2015, hvor der blev truffet beslutning om en fuld revision af kommuneplanen.

 

Kommuneplanens retsvirkning

Byrådet skal arbejde for at realisere kommuneplanen.
Det betyder, at Byrådet kan modsætte sig udstykninger og bebyggelse inden for byzonen, hvis disse ikke følger de retningslinjer og rammer, som fremgår af kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan Byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Byrådet kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Byrådet kan højst nedlægge forbud for et år ad gangen.

Byrådet kan efter planlovens § 12, stk. 2 og 3 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne.

 

Klage

Du kan klage over denne afgørelse senest fire uger fra ovenstående offentliggørelsesdato.

Afgørelse indbragt for domstole

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen.

 

Se klagevejledning her til højre i den grå boks.

 

Har du spørgsmål til Kommuneplan 2019, er du velkommen til at kontakte Helsingør BYLAB på bylab@helsingor.dk.

Klagevejledning

Efter Planlovens bestemmelser er det kun retlige spørgsmål i forbindelse med Byrådets beslutning, der kan påklages til Planklagenævnet. Skønsmæssige spørgsmål og spørgsmål om fortolkning af byrådets beslutning i forbindelse med behandlingen af planerne kan ikke behandles af nævnet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Klageportalen kan nås på https://naevneneshus.dk/

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter planloven, inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort.

Hvem gør hvad

Planloven fordeler ansvaret for planlægningen i Danmark mellem miljøministeren, 5 regionsråd og 98 kommunalbestyrelser.

Staten afstikker de overordnede retningslinjer for planlægningen, mens det er kommunernes opgave at oversætte de overordnede retningslinjer og visioner til faktisk fysisk planlægning gennem kommuneplaner og lokalplaner.

Planstrategi

Læs Byrådets overordnede strategi for den fysiske planlægning i Helsingør Kommune.

Planstrategi 2015-2017

Helsingør ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk