Endelig vedtaget lokalplan nr. 5.47 for ”Plejehjem syd for Sauntevej i Hornbæk” og kommuneplantillæg nr. 23.

Lokalplanen og kommuneplantillægget blev endelig godkendt af Byrådet den 20. juni 2016.

Offentliggjort: 23. juni 2016

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af et plejehjem med tilknyttede servicefunktioner og aktiviteter i lokalplanens enhed 1, samt overførsel af lokalplanens område fra landzone til byzone.

Her kan du se lokalplan nr. 5.47

 Her kan du se referatet fra byrådet møde den 20. juni 2016

Klagevejledning

Eventuel klage til Natur- og Miljøklagenævnet, skal ske senest 21. juli 2016
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske senest 23. december 2016

Se klagevejledning her til højre i den grå boks.

Eventuelle spørgsmål til planen skal ske til byplanlægger Susanne Eriksen på tlf. 49 28 24 96.


Klagevejledning

Efter Planlovens bestemmelser er det kun retlige spørgsmål i forbindelse med Byrådets beslutning der kan påklages til Planklagenævnet. Skønsmæssige spørgsmål og spørgsmål om fortolkning af byrådets beslutning i forbindelse med behandlingen af lokalplanen kan ikke behandles af nævnet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Klageportalen kan nås på disse link www.borger.dk eller www.virk.dk (Hvis du søger inde på en af disse to hjemmesider, skal du søge efter ’Klageportal’.).

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter planloven, inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort.