Endeligt vedtaget Lokalplan 3.47 og Kommuneplantillæg 46

Planerne giver mulighed for anvendelse til erhvervsformål på et areal mellem Helsingørmotorvejen og lokalbanen Lille Nord.

Offentliggjort den 30. oktober 2018

Kommuneplantillæg 46 og Lokalplan 3.47 blev endeligt vedtaget af Helsingør Kommunes byråd den 29. oktober 2018

Formålet med kommuneplantillægget og lokalplanen er, at overføre et areal fra land- til byzone samt herunder at muliggøre anvendelse til erhvervsformål. Endvidere giver planerne mulighed for anvendelse til rekreative formål, herunder idrætsfaciliteter og nyttehaver, for mindre dele af planområdet.

Planerne muliggør opførelse af bebyggelse til erhvervsformål i et omfang op til 35.000 m2 i 13 m højde. 

Der må ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet godkender dispensation. Dispensation fra planens bestemmelser skal være i overensstemmelse med planens principper. Byrådet kan dog tillade midlertidige anvendelse af ubenyttede arealer og bygninger, som ikke er i overensstemmelse med planens principper.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Her kan du se Lokalplan 3.47

Her kan du se Kommuneplantillæg 46

Her kan du se miljøvurderingen af Lokalplan 3.47

Her kan du se den sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af planerne

Dagsordenspunkt og referatet fra byrådets møde den 29. oktober 2018 kan du se på www.helsingor.dk

Klagevejledning

Efter Planlovens bestemmelser er det kun retlige spørgsmål i forbindelse med Byrådets beslutning, der kan påklages til Planklagenævnet. Skønsmæssige spørgsmål og spørgsmål om fortolkning af byrådets beslutning i forbindelse med behandlingen af planerne kan ikke behandles af nævnet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Klageportalen kan nås på https://naevneneshus.dk/

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter planloven, inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort.

Lokalplaner

Lokalplaner er grundstenene i det danske plansystem. Det er gennem lokalplaner, kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete.

Hvor kommuneplanen giver det samlede overblik over udviklingen i kommunen, bestemmer lokalplaner bebyggelsen og anvendelsen af et mindre område. Lokalplaner er juridisk bindende for grundejerne.

Lokalplaners indhold
En lokalplan kan siges at være en lokal lov, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer inden for planens område. Ved lokalplanlægning kan de mange forskellige interesser i lokalplanområdet blive afvejet.

Lokalplaner og tinglysning
Tidligere skulle lokalplaner tinglyses på de ejendomme, lokalplanen var gældende for. Dette er ikke længere tilfældet. 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk