Endelig vedtaget lokalplan for Helårsboliger offentlige formål og rekreative formål i et område omkring kulturhuset "Bølgen"

Lokalplan og kommuneplantillæg blev endelig vedtaget af Helsingør Byråd har den 30.11.2015

Lokalplanen giver mulighed for anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse på en ejendom der tidligere har været anvendt til plejehjem, samt opførelse af botilbud på en ejendom der tidligere har været anvendt til børneinstitution. Herudover giver lokalplanforslaget mulighed for udvidelse af det eksisterende kulturhus "Bølgen".

Her kan du se den endelige vedtaget lokalplan nr. 4.31

Referat fra byrådets møde den 30.11.2015

Har du spørgsmål til lokalplanen er du velkommen til at henvende dig til ark. Peter Schultz Schovsbo på tlf. 49 28 25 23.

Klagevejledning

Du kan se klagevejledning her til høre i den grå boks.
Ønsker du at klage til Natur- og Miljøklagenævnet skal dette ske senest d. 5. januar 2015.

Ønskes afgørelse indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, dvs. senest d. 8. juni 2016.

 


Klagevejledning

Efter Planlovens bestemmelser er det kun retlige spørgsmål i forbindelse med Byrådets beslutning der kan påklages til Planklagenævnet. Skønsmæssige spørgsmål og spørgsmål om fortolkning af byrådets beslutning i forbindelse med behandlingen af lokalplanen kan ikke behandles af nævnet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Klageportalen kan nås på disse link www.borger.dk eller www.virk.dk (Hvis du søger inde på en af disse to hjemmesider, skal du søge efter ’Klageportal’.).

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter planloven, inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk