Lokalplan for ”Badevej 2-4 i Helsingør” er vedtaget

Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af eksisterende byggeri, samt opførelse af 15 almene boliger og 15 private boliger fordelt på 4 byhuse.

Hvorfor denne plan?

Domea har erhvervet matr. nr. 36p samt 84c, Badevej 2-4 med henblik på opførelse af 30 boliger. Helsingør kommune har givet tilsagn om opførelse af 15 almene boliger under forudsætning af at der også opføres 15 private boliger.

Bebyggelsen vil blive opført, som 4 store byhuse i 3 etager med et samlet etageareal på ca. 3000 m2. Boligstørrelserne varierer fra 2 rums på ca. 70 m2 til 3 og 4-rumsboliger på omkring 100-105 m2. Bebyggelsesprocenten bliver 85. Bebyggelsesprocenten er ved det eksisterende byggeri 90.

Byhusenes arkitektur og skala respekterer bebyggelsesstrukturen i området. Facader udføres i en kombination af murværk, pudsede overflader og et andet materiale fx træ.. Tage udføres som flade tage.

Vejadgang til boligerne etableres med overkørsel fra Gl. Banegårdsvej, der anlægges en samlet parkeringsplads med 30 pladser.

Her kan du se den vedtagne lokalplan

Har du spørgsmål til lokalplanen er du velkommen til at henvende dig til arkitekt Mette Galtt på mga53@helsingor.dk eller tlf. 49 28 24 98

Klagevejledning

Du kan se klagevejledning her til højre i den går boks.

Ønsker du at klage skal dette ske senest den 25. oktober 2016.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 27. marts 2017.


Klagevejledning

Efter Planlovens bestemmelser er det kun retlige spørgsmål i forbindelse med Byrådets beslutning der kan påklages til Planklagenævnet. Skønsmæssige spørgsmål og spørgsmål om fortolkning af byrådets beslutning i forbindelse med behandlingen af lokalplanen kan ikke behandles af nævnet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Klageportalen kan nås på disse link www.borger.dk eller www.virk.dk (Hvis du søger inde på en af disse to hjemmesider, skal du søge efter ’Klageportal’.).

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter planloven, inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort.