Endelig vedtaget lokalplan nr. 2.12 for Dagligvarebutik og tankanlæg ved Hornbækvej i Kvistgård, og kommuneplantillæg nr. 24

Byrådet vedtog den 25.4.2016 lokalplan nr. 2.12 og kommuneplantillæg nr. 24 endeligt

Lokalplan og tillæg til kommuneplan blev endeligt godkendt af Helsingør byråd d. 25.4.2016.

Her kan du se lokalplan og tillæg til kommuneplan

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af dagligvarebutik og tankanlæg ved krydset mellem Hornbækvej og Kongevejen.

Du kan se referatet fra byrådets møde d. 25.4.2016

Klagevejledning

Klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest d. 1.6.2016.
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, dvs. senest d. 4.11.2016.
Se klagevejledning her til højre i den grå boks.

Evt. henvendelse vedrørende planen skal rettes til Jakob Kringsholm på tlf. 49282495.


Klagevejledning

Efter Planlovens bestemmelser er det kun retlige spørgsmål i forbindelse med Byrådets beslutning der kan påklages til Planklagenævnet. Skønsmæssige spørgsmål og spørgsmål om fortolkning af byrådets beslutning i forbindelse med behandlingen af lokalplanen kan ikke behandles af nævnet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Klageportalen kan nås på disse link www.borger.dk eller www.virk.dk (Hvis du søger inde på en af disse to hjemmesider, skal du søge efter ’Klageportal’.).

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter planloven, inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk