Lokalplan nr. 3.42 for ”Nyt boligområde øst for Kelleris Hegn i Espergærde” og kommuneplantillæg nr. 39

Planerne muliggør udvikling af et nyt boligområde med i alt 400 boliger. Planerne giver mulighed for at opføre første etape med op til 191 boliger.

Offentliggjort den 21. januar 2019

Lokalplanens retsvirkninger

Der må ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Byrådet kan dog dispensere, hvis det ikke er i strid med principperne i planen og til midlertidig anvendelse af ubenyttede arealer og bygninger.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyg­gelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommu­neplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Her kan du se lokalplan 3.42

Her kan du se kommuneplantillæg 39

Her kan du se byrådets behandling af høringssvar: 

Referat fra byrådets møde den 17. december 2018

Der er udarbejdet en miljørapport om planernes mulighed for at påvirke miljøet. Efter den endelige vedtagelse af planerne er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der bl.a. beskriver hvordan miljøhensyn er integreret i planen og hvordan de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning.

Her kan du se miljørapporten


Her kan du se den sammenfattende redegørelse

Har du spørgsmål til planer eller miljøvurdering er du velkommen til at kontakte arkitekt Susanne Eriksen på tlf. 49 28 24 96.

Klage

Du kan klage over denne afgørelse senest den 18. februar 2019.

Afgørelse indbragt for domstole

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 21. juli 2019.

Klagevejledning

Efter Planlovens bestemmelser er det kun retlige spørgsmål i forbindelse med Byrådets beslutning, der kan påklages til Planklagenævnet. Skønsmæssige spørgsmål og spørgsmål om fortolkning af byrådets beslutning i forbindelse med behandlingen af planerne kan ikke behandles af nævnet.

Her kan du klage

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter planloven, inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk