Endeligt vedtaget Lokalplan 1.140 for ”Drive-in restaurant på Klostermosevej 102”

Lokalplanen giver mulighed for etablering af drive-in restaurant, væsentlig reduktion af beplantningsbæltet og byggefelt på grundens ”vestlige” areal.

Offentliggjort den 20. december 2019

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre restauration på arealet, samt sikre mulighed for ekspropriation af vejadgang og reduktion af plantebælte.

Ændringer i forhold til det udsendte lokalplanforslag

I forbindelse med den endelige vedtagelse er der vedtaget følgende ændringer til lokalplanen:

  • at belægningen på parkeringsarealerne kan etableres som permeable belægninger, eksempelvis i form af græsarmering. Herved vil parkeringsarealerne ikke indgå i den maksimalt tilladte befæstelse på 80 procent af grundens areal, hvis der er muligt i forhold til eventuel jordforurening.
  • at øge længden på facadeskiltning fra maksimalt 6,5 meter til 8 meter.

 

Se Lokalplan 1.140

Se referat fra Byrådets møde den 25. november 2019

 

Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2013-2025

I forbindelse med lokalplanens vedtagelse blev tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2013-2015 ligeledes vedtaget. Tillægget blev offentliggjort selvstændigt den 29. november via plandata.dk. Tillægget er efterfølgende indarbejdet i den netop offentliggjorte Kommuneplan 2019. 

Se tillæg nr. 49 til kommuneplan 2013-2025 

 

Lokalplanens retsvirkninger

Der må ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser medmindre byrådet dispenserer fra bestemmelser, som ikke er i strid med principperne i planen eller til midlertidige anvendelse af ubenyttede arealer og bygninger.

 

Klage

Du kan klage over denne afgørelse senest den 24. januar 2020.

Se klagevejledning i boksen til højre.

Afgørelse indbragt for domstole

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske senest den 19. juni 2020.

Se vejledning her til højre i den grå boks.

 

Har du spørgsmål til lokalplanen er du velkommen til at kontakte Helsingør BYLAB på bylab@helsingor.dk.

Lokalplaner

Lokalplaner er grundstenene i det danske plansystem. Det er gennem lokalplaner, kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete.

Hvor kommuneplanen giver det samlede overblik over udviklingen i kommunen, bestemmer lokalplaner bebyggelsen og anvendelsen af et mindre område. Lokalplaner er juridisk bindende for grundejerne.

Lokalplaners indhold
En lokalplan kan siges at være en lokal lov, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer inden for planens område. Ved lokalplanlægning kan de mange forskellige interesser i lokalplanområdet blive afvejet.

Lokalplaner og tinglysning
Tidligere skulle lokalplaner tinglyses på de ejendomme, lokalplanen var gældende for. Dette er ikke længere tilfældet. 

Klagevejledning

Efter Planlovens bestemmelser er det kun retlige spørgsmål i forbindelse med Byrådets beslutning, der kan påklages til Planklagenævnet. Skønsmæssige spørgsmål og spørgsmål om fortolkning af byrådets beslutning i forbindelse med behandlingen af planerne kan ikke behandles af nævnet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Klageportalen kan nås på https://naevneneshus.dk/

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter planloven, inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort.