Endeligt vedtaget lokalplan 1.180 for boliger på Esrumvej og kommuneplantillæg nr. 2.

Lokalplanen muliggør mulighed for opførelse af boliger og mindre erhverv dels i de tidligere hospitalsbygninger og dels som nybyggeri.

Offentliggjort den 7. maj 2020

Lokalplanen og tillæg til kommuneplanen blev endeligt godkendt af Helsingør Byråd den 27. april 2020.
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af boliger og mindre erhverv dels i de tidligere hospitalsbygninger og dels som nybyggeri.
Der er i forbindelse med den endelige vedtagelse foretaget følgende ændringer i lokalplanen i forhold til det tidligere offentliggjorte forslag:

• Bebyggelsesprocenten fastlægges for den enkelte ejendom i stedet for delområder, således at:
Bebyggelsesprocenten for matrikel 81or fastsættes til 115
Bebyggelsesprocenten for matrikel 81oq fastsættes til 125
Bebyggelsesprocenten for matrikel 81ou fastsættes til 60
Bebyggelsesprocenten for matriklerne 81on og 81oo fastsættes til 75

• § 10.3 ændres til:
’I de enkelte delområder A, B og E skal der sikres 1 træ pr. bolig, enten ved nyplantning eller evt. bevaring af eksisterende beplantning. Delområde C og D indrettes med træbeplantning på opholdsarealer på terræn samt på tagterrasser/taghaver iht. § 11.2. I delområde C skal der plantes min. 75 træer fordelt i park- og haverum samt på forplads, p-plads og tagterrasse. I delområde D skal der plantes min. 40 træer fordelt på p-plads og skrænt samt på forareal mod Esrumvej og forplads på plateau.’

• § 17.1, e) ændres til:
’Der skal være etableret træbeplantning jf. § 10.3’

Der er i forbindelse med den endelige vedtagelse ikke foretaget ændringer i tillæg til kommuneplan i forhold til det tidligere offentliggjorte forslag.

Lokalplanens retsvirkninger

Der må ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet dispenserer fra bestemmelser, som ikke er i strid med principperne i planen eller til midlertidige anvendelse af ubenyttede arealer og bygninger.


Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Her kan du se lokalplanen

Her kan du se kommuneplantillægget

 

Referat fra byrådets møde den 27. april 2020 

Klage

Du kan klage over denne afgørelse senest den 4. juni 2020.
Se klagevejledning til højre.

Afgørelse indbragt for domstole

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 8. november 2020. Se Klagevejledning til højre.

 

Har du spørgsmål til lokalplanen?

Har du spørgsmål til lokalplanen er du velkommen til at kontakte byplanlægger Dorte Lindholdt på tlf. 49 28 24 93.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Lokalplaner

Lokalplaner er grundstenene i det danske plansystem. Det er gennem lokalplaner, kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete.

Hvor kommuneplanen giver det samlede overblik over udviklingen i kommunen, bestemmer lokalplaner bebyggelsen og anvendelsen af et mindre område. Lokalplaner er juridisk bindende for grundejerne.

Lokalplaners indhold
En lokalplan kan siges at være en lokal lov, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer inden for planens område. Ved lokalplanlægning kan de mange forskellige interesser i lokalplanområdet blive afvejet.

Lokalplaner og tinglysning
Tidligere skulle lokalplaner tinglyses på de ejendomme, lokalplanen var gældende for. Dette er ikke længere tilfældet. 

Klagevejledning - efter Planloven

Efter Planlovens bestemmelser er det kun retlige spørgsmål i forbindelse med Byrådets beslutning, der kan påklages til Planklagenævnet. Skønsmæssige spørgsmål og spørgsmål om fortolkning af byrådets beslutning i forbindelse med behandlingen af planerne kan ikke behandles af nævnet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Klageportalen kan nås på https://naevneneshus.dk/

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter planloven, inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort.

Helsingør ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk