Endeligt vedtaget lokalplan. 1.185 og kommuneplantillæg 5.

Byrådet har vedtaget lokalplan 1.185 og kommuneplantillæg 5.

 Planerne muliggør spillested og erhverv.

Offentliggjort den 9. juli 2020


Lokalplanen blev endeligt godkendt af Helsingør Byråd den 22. juni 2020.
Lokalplanen giver mulighed for indretning af spillested.
Der er i forbindelse med den endelige vedtagelse blandt andet foretaget følgende ændringer i lokalplanen i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag:
• Etablering af aflukket rygeområde skal ligge indendørs eller i direkte forlængelse af spillestedet.
• Fastsættelse af højden på hegnet


Her kan du se referat fra byrådets møde den 22. juni 2020, hvor lokalplanen og kommuneplantillægget blev endeligt vedtaget:

Referat fra byrådets møde den 22. juni 2020 

Her kan du se lokalplanen

Her kan du se kommuneplantillægget

 

Klage

Du kan klage over denne afgørelse senest den 6. august 2020.
Se klagevejledning til højre.

Afgørelse indbragt for domstole

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 9. januar 2021. Se Klagevejledning til højre.

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til lokalplanen og kommuneplantillægget er du velkommen til at kontakte byplanlægger Stine Ginsbak på telefon: 25 31 25 19

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Klagevejledning - efter Planloven

Efter Planlovens bestemmelser er det kun retlige spørgsmål i forbindelse med Byrådets beslutning, der kan påklages til Planklagenævnet. Skønsmæssige spørgsmål og spørgsmål om fortolkning af byrådets beslutning i forbindelse med behandlingen af planerne kan ikke behandles af nævnet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Klageportalen kan nås på https://naevneneshus.dk/

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter planloven, inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort.

Helsingør ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk