Endeligt vedtaget lokalplan 4.37 Boligområde ved Møllevej i Ålsgårde

I området øst for Møllevej og nord for Falkenbergvej giver lokalplan 4.37 mulighed for at bygge boliger samtidigt med naturområdet sikres.

Offentliggjort den 28. juni 2020.

Lokalplan 4.37 blev endeligt godkendt af Helsingør Byråd den 25. maj 2020.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af boliger i et området øst for Møllevej og nord for Falkenbergvej. Samtidigt sikres naturområdet.

På baggrund af de indkomne høringssvar er der i forbindelse med den endelige vedtagelse foretaget ændringer i lokalplanen i forhold til det tidligere offentliggjorte forslag. Ændringerne er mindre justeringer, som ikke væsentligt ændrer på lokalplanens indhold.

Ændringerne drejer sig om:
a) At lokalplanen sikrer at vej- og parkeringsareal ved skolen fortsat er reserveret skolen.
b) At det gøres tydeligt, at tagterrasser kun kan etableres i 1. sals niveau.
c) At byggelinje 4a reduceres, så det sikres at der ikke kan bygges oven på dybtliggende forsyningsledninger.

Herudover blev det besluttet at foretage redaktionelle ændringer. Ændringerne indeholder en række konsekvensrettelser jf. de reviderede vurderinger af overfladevand (fejl i gis-grundlaget) og mindre redaktionelle rettelser.

Lokalplanen 4.37 kan ses her

Referat fra byrådets møde den 25. maj 2020 kan ses her

Lokalplanens retsvirkninger

Der må ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet dispenserer fra bestemmelser, som ikke er i strid med principperne i planen eller til midlertidige anvendelse af ubenyttede arealer og bygninger.

Klage

Du kan klage over denne afgørelse senest den 10. August 2020. Klagefristen er tillagt 2 fulde uger på grund af sommerferie.
Se klagevejledning til højre.

Afgørelse indbragt for domstole

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 28. december 2020. Se Klagevejledning til højre.

Har du spørgsmål til lokalplanen?

Har du spørgsmål til lokalplanen er du velkommen til at kontakte byplanlægger Ann-Gerd Kinnerup på tlf. 49 28 24 90.

Klagevejledning

Efter Planlovens bestemmelser er det kun retlige spørgsmål i forbindelse med Byrådets beslutning, der kan påklages til Planklagenævnet. Skønsmæssige spørgsmål og spørgsmål om fortolkning af byrådets beslutning i forbindelse med behandlingen af planerne kan ikke behandles af nævnet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Klageportalen kan nås på https://naevneneshus.dk/

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter planloven, inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort.

Lokalplaner

Lokalplaner er grundstenene i det danske plansystem. Det er gennem lokalplaner, kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete.

Hvor kommuneplanen giver det samlede overblik over udviklingen i kommunen, bestemmer lokalplaner bebyggelsen og anvendelsen af et mindre område. Lokalplaner er juridisk bindende for grundejerne.

Lokalplaners indhold
En lokalplan kan siges at være en lokal lov, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer inden for planens område. Ved lokalplanlægning kan de mange forskellige interesser i lokalplanområdet blive afvejet.

Lokalplaner og tinglysning
Tidligere skulle lokalplaner tinglyses på de ejendomme, lokalplanen var gældende for. Dette er ikke længere tilfældet.