Endeligt vedtaget tillæg 1 til lokalplan 3.49 - Boligområde ved Søbækken

Lokalplantillægget omfatter en enkelt ejendom, og overfører ejendommen fra et delområde med byggeret til et delområde uden byggeret.

Offentliggjort den 4. juni 2020.

Lokalplantillægget blev endeligt godkendt af Helsingør Byråd den 25. maj 2020 uden ændringer i forhold til lokalplanforslaget. Lokalplan 3.49 - Tillæg 1 - omfatter kun ejendommen Bybjergvej 8, matr. nr. 3bk, Mørdrup By, Mørdrup. Lokalplanens formål er at flytte ejendommen fra delområde 1 (blandet bolig og erhverv med byggeret) til delområde 7 (blandet bolig- og erhverv uden byggeret).

Lokalplan 3.49 - Tillæg 1 - kan ses her

Referat fra byrådets møde den 25. maj 2020 kan ses her

Lokalplanens retsvirkninger

Der må ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser medmindre byrådet dispenserer fra bestemmelser, som ikke er i strid med principperne i planen eller til midlertidige anvendelse af ubenyttede arealer og bygninger.

Klage

Du kan klage over denne afgørelse senest 4 uger efter afgørelsen meddelt. Klagefristen udløber den 2. juli 2020. Se klagevejledning til højre i den grå boks.

Afgørelse indbragt for domstole

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggøresesdatoen, det vil sige senest 4. december 2020. Se vejledning til højre i den grå boks.

Har du spørgsmål til lokalplanen?

Har du spørgsmål til lokalplanen er du velkommen til at kontakte byplanlægger Catharina Friedberg på tlf. nr. 21 72 20 18.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Klagevejledning

Efter Planlovens bestemmelser er det kun retlige spørgsmål i forbindelse med Byrådets beslutning, der kan påklages til Planklagenævnet. Skønsmæssige spørgsmål og spørgsmål om fortolkning af byrådets beslutning i forbindelse med behandlingen af planerne kan ikke behandles af nævnet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Klageportalen kan nås på https://naevneneshus.dk/

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter planloven, inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort.

Lokalplaner

Lokalplaner er grundstenene i det danske plansystem. Det er gennem lokalplaner, kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete.

Hvor kommuneplanen giver det samlede overblik over udviklingen i kommunen, bestemmer lokalplaner bebyggelsen og anvendelsen af et mindre område. Lokalplaner er juridisk bindende for grundejerne.

Lokalplaners indhold
En lokalplan kan siges at være en lokal lov, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer inden for planens område. Ved lokalplanlægning kan de mange forskellige interesser i lokalplanområdet blive afvejet.

Lokalplaner og tinglysning
Tidligere skulle lokalplaner tinglyses på de ejendomme, lokalplanen var gældende for. Dette er ikke længere tilfældet.