E.On Danmarks varmeforsyningsområde - Udvidelse til Skibstrup Stationsvej

Helsingør Kommune har afgjort at en udvidelse af E.On Danmarks varmeforsyningsområde ikke er VVM-pligtig (miljøvurderingslovens § 16 - bilag 2)

Vi (kommunen) har vurderet, at udvidelsen ikke vil betyde væsentlig påvirkning af miljøet. Projektet er derfor ikke VVM-pligtigt.

Oplysninger i sagen kan fås ved henvendelse til Center for Land, By og Vand, ingeniør Leif Westen på tlf. 4928 2515.

Læs afgørelsen

Se oplysninger og vurderinger i skema

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 6. juni 2019.

Læs også klagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen.

Fri af klageperioden?

Dispensationer, tilladelser og godkendelser må sædvanligvis ikke udnyttes før klageperioden på fire uger er overstået - og der ikke er kommet klager.

Se imidlertid detaljerne i de specifikke afgørelser, om hvordan du skal forholde dig ved klage.

Hvis der bliver klaget, vil du blive underrettet.

Klagebehandling

Klage skal indtastes i og sendes via "Klageportalen".

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenter, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Nævnet skal så afgøre, om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse. Klageberettigede kan foruden ejere, ansøgere og brugere være naboer, landsdækkende foreninger med natur- og landskabsbevarende formål samt andre myndigheder.

Det er Klagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Ligesom Nævnet fastslår om klagen er modtaget inden for klagefristen.

Tjek, hvem der er klageberettiget, og hvornår fristen for klage udløber i de enkelte afgørelser.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk