Esrumvej 403 - Dispensation

Vi har givet en ny dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af gravitationsledning og tilslutning til pumpebrønd på Esrumvej 403, matr.nr. 9c Plejelt By, Tikøb (Dalebro), hvor metoden er ændret til gravning. Arealet er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 som overdrev.

Læs afgørelsen

Dispensationen er omfattet af klageadgang og klagefristen er 4 uger. Det vil sige vi skal have modtaget klagen senest den 10. november 2014. Eventuel klage skal sendes til Natur og Vand, Center for By, Land og Vand, gerne på mail til blv@helsingor.dk

Læs også Natur og Miljøklagenævnets information om klageadgang og -gebyr.


Klagebehandling

Klage skal indtastes i og sendes via "Klageportalen".

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Nævnet skal så afgøre, om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse. Klageberettigede kan foruden ejere, ansøgere og brugere være naboer, landsdækkende foreninger med natur- og landskabsbevarende formål samt andre myndigheder.

Det er Klagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Ligesom Nævnet fastslår om klagen er modtaget inden for klagefristen.

Tjek, hvem der er klageberettiget, og hvornår fristen for klage udløber i de enkelte afgørelser.