Guldsmedevej 4a - Dispensation

Vi har dispenseret fra biotopbeskyttelse (naturbeskyttelseslovens § 3) til at oprense en sø på Guldsmedevej 4a, 3080 Tikøb. Matr.nr. 4a Såne By, Tikøb.

Læs afgørelsen

Tilladelsen er omfattet af klageadgang og klagefristen er 4 uger. Det vil sige til og med 1. oktober 2014. Eventuel klage skal sendes til Natur og Vand, Center for By, Land og Vand
Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang og -gebyr.

 


Klagebehandling

Klage skal indtastes i og sendes via "Klageportalen".

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Nævnet skal så afgøre, om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse. Klageberettigede kan foruden ejere, ansøgere og brugere være naboer, landsdækkende foreninger med natur- og landskabsbevarende formål samt andre myndigheder.

Det er Klagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Ligesom Nævnet fastslår om klagen er modtaget inden for klagefristen.

Tjek, hvem der er klageberettiget, og hvornår fristen for klage udløber i de enkelte afgørelser.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk