Gurrevej 166 - Dispensation

Vi har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af en sø på ejendommen matr. nr. 65b Helsingør Overdrev,  Gurrevej 166, 3000 Helsingør

Læs afgørelsen

Tilladelsen er omfattet af klageadgang og klagefristen er 4 uger. Det vil sige til og med 12. januar 2015.

Eventuel klage skal sendes til Natur og Vand, Center for By, Land og Vand. Vi videresender din klage via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Men du kan vælge selv at indtaste klagen.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang og -gebyr.

 


Fri af klageperioden?

Dispensationer, tilladelser og godkendelser må sædvanligvis ikke udnyttes før klageperioden på fire uger er overstået - og der ikke er kommet klager.

Se imidlertid detaljerne i de specifikke afgørelser, om hvordan du skal forholde dig ved klage.

Hvis der bliver klaget, vil du blive underrettet.

Klagebehandling

Klage skal indtastes i og sendes via "Klageportalen".

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Nævnet skal så afgøre, om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse. Klageberettigede kan foruden ejere, ansøgere og brugere være naboer, landsdækkende foreninger med natur- og landskabsbevarende formål samt andre myndigheder.

Det er Klagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Ligesom Nævnet fastslår om klagen er modtaget inden for klagefristen.

Tjek, hvem der er klageberettiget, og hvornår fristen for klage udløber i de enkelte afgørelser.

Til Klageportalen

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk