Helsingør Fjernvarme - Udvidelse af fjernvarmeområde til Søbækken kræver ikke VVM

Helsingør Kommunen har vurderet, at udvidelse af Helsingør Forsynings fjernvarmeområde, så det omfatter boliger ved Søbækken, ikke kræver VVM.

Helsingør Kommune har afgjort, at en udvidelse af Forsyning Helsingørs varmeforsyningsområde ikke er VVM-pligtigt (miljøvurderingslovens § 16 - bilag 2). Udvidelsen indebærer anlæg til forsyning af det kommende boligområde ved Søbækken i Espergærde. Her kommer 800 boliger.

Udvidelsen vurderes ikke at medføre væsentlig indflydelse på miljøet. Projektet er derfor ikke VVM-pligtigt.

Oplysninger i sagen kan fås ved henvendelse til Center for Land, By og Vand, ingeniør Leif Westen på telefon 49 28 25 15.

Læs afgørelsen med oplysninger og vurderinger

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 23. april 2019.

Læs også klagenævnetsinformation om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen.

Klagebehandling

Klage skal indtastes i og sendes via "Klageportalen".

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenter, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Nævnet skal så afgøre, om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse. Klageberettigede kan foruden ejere, ansøgere og brugere være naboer, landsdækkende foreninger med natur- og landskabsbevarende formål samt andre myndigheder.

Det er Klagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Ligesom Nævnet fastslår om klagen er modtaget inden for klagefristen.

Tjek, hvem der er klageberettiget, og hvornår fristen for klage udløber i de enkelte afgørelser.

Fri af klageperioden?

Dispensationer, tilladelser og godkendelser må sædvanligvis ikke udnyttes før klageperioden på fire uger er overstået - og der ikke er kommet klager.

Se imidlertid detaljerne i de specifikke afgørelser, om hvordan du skal forholde dig ved klage.

Hvis der bliver klaget, vil du blive underrettet.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk