Holmenevej 31

Vi har truffet en afgørelse efter flere love og bestemmelser - skovbyggelinjen (naturbeskyttelseslovens 17) og landzonebestemmelserne (planlovens § 35 stk. 1) - med hensyn til virksomhed på Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde.

Tilladelsen er omfattet af klageadgang og klagefristen er 4 uger. Det vil sige til og med 7. marts 2014. Eventuel klage skal sendes til Natur og Vand, Center for By, Land og Vand gerne på mail: blv@helsingor.dk
Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang- og –gebyr.