Kildekrog, Hornbæk - Dispensation

Vi har dispenseret fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at etablere vandingssystem til dyrehold i en mose i Kildekrog, øst for den nord-syd gående sti.

Læs afgørelsen

Dispensationen er omfattet af klageadgang og klagefristen er 4 uger. Eventuel klage skal sendes til Center for By, Land og Vand eller sendes via den nye klageportal, se Natur- og Miljøklagenævnets information om klageportal, klageadgang og gebyr.