Sanderødgård og Genbrugsplads - kommuneplantillæg nr. 27 vedtaget

Tillæg 27 til Helsingør Kommuneplan 2013 for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsplads blev endelig vedtaget af Helsingør Byråd den 14. december 2015.

Hvorfor dette tillæg til kommuneplanen?

En fortsættelse af råstofindvindingen og affaldshåndteringen på stedet kræver en række tilladelser fra både Region Hovedstaden og Helsingør Kommune. Retningslinjerne i kommuneplanen, som træder i kraft med vedtagelsen af tillæg 27 er udarbejdet på baggrund af VVM-redegørelsen for Sanderødgård, som Region Hovedstaden vedtog den 25. juni 2015. På baggrund af kommuneplantillægget kan Region Hovedstaden så meddele en ny råstofindvindingstilladelse og derefter kan Helsingør Kommune udstede en ny landzonetilladelse samt en ny miljøgodkendelse.

Råstofindvindingstilladelsen og miljøgodkendelsen erstatter jf. VVM-bekendtgørelsen en VVM-tilladelse.

Der er udover miljørapporten udarbejdet en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen, i forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslaget.

I forhold til forslaget som Byrådet offentliggjorde den 4. september 2015 er der ingen væsentlige ændringer – der er kun foretaget redaktionelle rettelser.

Her kan du se kommuneplantillæg 27 med tilhørende miljørapport og sammenfattende redegørelse

Klagevejledning

Du kan ifølge Planloven klage over kommuneplantillæggets endelige vedtagelse. Du kan se klagevejledning her på siden i den grå boks.

Desuden kan du ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer klage over retlige spørgsmål vedrørende miljørapporten og den sammenfattende redegørelse.

Ønsker du at klage til Natur- og Miljøklagenævnet skal dette ske senest den 13. januar 2016.

Ønskes afgørelsen (vedrørende kommuneplantillægget, miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse) indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen dvs. senest d. 16. juni 2016.

Har du spørgsmål til planen eller miljøvurderingen, er du velkommen til at henvende dig til specialkonsulent Morten Weile på tlf. 49 28 22 34.

 


Klagevejledning

Efter Planlovens bestemmelser er det kun retlige spørgsmål i forbindelse med Byrådets beslutning der kan påklages til Planklagenævnet. Skønsmæssige spørgsmål og spørgsmål om fortolkning af byrådets beslutning i forbindelse med behandlingen af lokalplanen kan ikke behandles af nævnet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Klageportalen kan nås på disse link www.borger.dk eller www.virk.dk (Hvis du søger inde på en af disse to hjemmesider, skal du søge efter ’Klageportal’.).

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter planloven, inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk