Annullering af lokalplan for Skolen i Bymidten

Et forslag til lokalplan 1.139 for Skolen i Bymidten blev vedtaget af Byrådet den 24.11.2014 med henblik på offentlig høring. Lokalplanforslaget og afgørelsen om miljøvurdering var fremlagt i perioden fra 9. december 2014 til den 17. februar 2015.

På baggrund af klager over afgørelsen om miljøvurdering blev lokalplanen ikke vedtaget endeligt. I den periode hvor Natur- og Miljøklagenævnet behandlede klagen, har Helsingør Kommune ændret projektet for Skolen i Bymidten, det har blandt andet været nødvendigt af økonomiske årsager.

Byrådet besluttede den 5. oktober 2015 at igangsætte renovering, ombygning og udbygning af projektet omkring Skolen i Bymidten. Samtidig skal der arbejdes videre med en ny løsning, hvor hal, udskoling og musikskole samles på biblioteksgrunden.

På den baggrund er der ikke længere grund til at arbejde videre med det fremlagte forslag til lokalplan 1.139, fordi den nye beslutning for placering af hal, udskoling og musikskole ikke kan rummes inden for det offentliggjorte lokalplanforslag, men kræver ny lokalplan som skal i offentlig høring.

Efter planlovens § 17 må en ejendom, der er omfattet af et offentliggjort forslag til lokalplan, ikke bebygges eller i øvrigt benyttes på en måde, som skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Med denne annoncering af, at Helsingør Kommune ikke vedtager lokalplan 1.139, bortfalder disse midlertidige retsvirkninger efter § 17.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelse senest d. 24. februar 2016. Se klagevejledning i den grå boks her til højre.

Ønsker du at indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske senest d. 27. juli 2016. Se klagevejledning i den grå boks her til højre.


Klagevejledning

Efter Planlovens bestemmelser er det kun retlige spørgsmål i forbindelse med Byrådets beslutning der kan påklages til Planklagenævnet. Skønsmæssige spørgsmål og spørgsmål om fortolkning af byrådets beslutning i forbindelse med behandlingen af lokalplanen kan ikke behandles af nævnet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Klageportalen kan nås på disse link www.borger.dk eller www.virk.dk (Hvis du søger inde på en af disse to hjemmesider, skal du søge efter ’Klageportal’.).

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter planloven, inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort.