Endeligt vedtaget lokalplan nr. 1.171 for Dagligvarebutik på Blichersvej 1A og kommuneplantillæg nr. 45.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere en ny enkeltstående dagligvarebutik på hjørnet af Kronborg Ladegårds Vej og Blichersvej i Helsingør.

Offentliggjort den 12. september 2018

Lokalplanen blev endeligt godkendt af Helsingør byråd den 27. august 2018.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere en ny dagligvarebutik på hjørnet af Kronborg Ladegårds Vej og Blichersvej.
Der er tale om en enkeltstående dagligvarebutik til lokalområdets forsyning, på maksimalt 1200 kvm. Bebyggelsen må opføres i matriklens sydlige del med en maksimal højde på 6,5 m. Facaderne må fremstå i teglsten, mens taget må udføres med grønt tag. Dertil opstilles bestemmelser for belysning og skiltning.
Det tilhørende parkeringsareal placeres nord for bebyggelsen, med vejadgang fra Søvejen. Dertil vil der være adgang til lokalområdet for cyklister og gående fra Blichersvej.

Lokalplanens retsvirkninger

Der må ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet dispenserer fra bestemmelser, som ikke er i strid med principperne i planen eller til midlertidige anvendelse af ubenyttede arealer og bygninger.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Her kan du se lokalplanen 

Her kan du se kommuneplantillægget

Her kan du se referater fra byrådets møde den 27. august 2018 på www.helsingor.dk/referater.

Har du spørgsmål til lokalplanen er du velkommen til at kontakte byplanlægger Julie Tange på tlf. 49 28 24 95.

Klage

Du kan klage over denne afgørelse senest den 10. oktober 2018.

Se klagevejledning her til højre i den grå boks.

Afgørelse indbragt for domstole

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 12. marts 2019.


Klagevejledning

Efter Planlovens bestemmelser er det kun retlige spørgsmål i forbindelse med Byrådets beslutning, der kan påklages til Planklagenævnet. Skønsmæssige spørgsmål og spørgsmål om fortolkning af byrådets beslutning i forbindelse med behandlingen af lokalplanen kan ikke behandles af nævnet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Klageportalen kan nås på disse link www.borger.dk eller www.virk.dk (Hvis du søger inde på en af disse to hjemmesider, skal du søge efter ’Klageportal’.).

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter planloven, inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort.

Lokalplaner

Lokalplaner er grundstenene i det danske plansystem. Det er gennem lokalplaner, kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete.

Hvor kommuneplanen giver det samlede overblik over udviklingen i kommunen, bestemmer lokalplaner bebyggelsen og anvendelsen af et mindre område. Lokalplaner er juridisk bindende for grundejerne.

Lokalplaners indhold
En lokalplan kan siges at være en lokal lov, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer inden for planens område. Ved lokalplanlægning kan de mange forskellige interesser i lokalplanområdet blive afvejet.

Lokalplaner og tinglysning
Tidligere skulle lokalplaner tinglyses på de ejendomme, lokalplanen var gældende for. Dette er ikke længere tilfældet. 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk