Lokalplan 1.176 for Uddannelsescenter ved Skolen ved Kongevejen er vedtaget

Lokalplanen muliggør uddannelsesinstitutioner, administration og rådgivning, boligformål herunder studie- og ungdomsboliger, kontor- og serviceerhverv.

Offentliggjort den 29. april 2020

HF & VUC Nordsjælland ønsker at etablere sig i en ny skolebygning i et moderne formsprog. Lokalplanforslaget sikrer bevaring af bevaringsværdige bygninger og beplantning. Lokalplanforslaget fastsætter omfang og placering af nyt byggeri, således at der opnås en visuel sammenhæng mellem nyt og gammelt byggeri.

Ændringer i forhold til det udsendte lokalplanforslag
I forbindelse med den endelige vedtagelse er der ikke foretaget vedtaget ændringer af lokalplanen:

Lokalplan nr. 1.176 

 

Lokalplanens retsvirkninger

Der må ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser medmindre byrådet dispenserer fra bestemmelser, som ikke er i strid med principperne i planen eller til midlertidige anvendelse af ubenyttede arealer og bygninger.

Har du spørgsmål til lokalplanen, er du velkommen til at kontakte byplanlægger Catharina Friedberg på 21 72 20 18.

Klage

Du kan klage over denne afgørelse senest 4 uger efter afgørelsen meddelt. Klagefristen udløber den 27. maj 2020. Se klagevejledning i boksen til højre.

Afgørelse indbragt for domstole

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske senest den 29. oktober 2020. Se klagevejledning i boksen til højre.

Har du spørgsmål til lokalplanen?

Kontakt Helsingør BYLAB på bylab@helsingor.dk

 

Lokalplaner

Lokalplaner er grundstenene i det danske plansystem. Det er gennem lokalplaner, kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete.

Hvor kommuneplanen giver det samlede overblik over udviklingen i kommunen, bestemmer lokalplaner bebyggelsen og anvendelsen af et mindre område. Lokalplaner er juridisk bindende for grundejerne.

Lokalplaners indhold
En lokalplan kan siges at være en lokal lov, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer inden for planens område. Ved lokalplanlægning kan de mange forskellige interesser i lokalplanområdet blive afvejet.

Lokalplaner og tinglysning
Tidligere skulle lokalplaner tinglyses på de ejendomme, lokalplanen var gældende for. Dette er ikke længere tilfældet. 

Klagevejledning

Efter Planlovens bestemmelser er det kun retlige spørgsmål i forbindelse med Byrådets beslutning, der kan påklages til Planklagenævnet. Skønsmæssige spørgsmål og spørgsmål om fortolkning af byrådets beslutning i forbindelse med behandlingen af planerne kan ikke behandles af nævnet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Klageportalen kan nås på https://naevneneshus.dk/

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter planloven, inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort.

Helsingør ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk