Endeligt vedtaget Lokalplan nr. 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej i Ålsgårde og Kommuneplan nr. 40

Lokalplanen giver mulighed for at opføre 132 boliger som åben-lav og tæt-lavt boligbyggeri på arealet, der ligger ved Skibstrup Stationsvej.

Offentliggjort den 17. oktober 2018

Lokalplanen og tillægget til kommuneplanen blev endeligt godkendt af Helsingør Byråd den 24. september 2018.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre 132 boliger som åben-lav og tæt-lav boligbyggeri på arealet, der ligger ved Skibstrup Stationsvej.

En del af området overføres med lokalplanen til byzone. Den del som forbliver i landzone skal ligge som et åbent grønt areal med mulighed for anlæg af regnvandsbassin eller lignende klimasikring.

Boligerne kan opføres i op til to etager i den centrale del og i én etage mod naboområderne.

Lokalplanens retsvirkninger

Der må ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet dispenserer fra bestemmelser, som ikke er i strid med principperne i planen eller til midlertidige anvendelse af ubenyttede arealer og bygninger.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Her kan du se lokalplanen

Her kan du se kommuneplantillægget

Du kan se referatet fra byrådets møde den 24. september 2018 via www.helsingor.dk/referater.

Har du spørgsmål til lokalplanen er du velkommen til at kontakte byplanlægger Dorte Lindholdt på tlf. 49 28 24 93.

Klage

Du kan klage over denne afgørelse. Klagefristen er senest den 14. november 2018.

Se klagevejledning i den grå boks til højre.

Afgørelse indbragt for domstole

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 17. april 2019.

Klagevejledning

Efter Planlovens bestemmelser er det kun retlige spørgsmål i forbindelse med Byrådets beslutning, der kan påklages til Planklagenævnet. Skønsmæssige spørgsmål og spørgsmål om fortolkning af byrådets beslutning i forbindelse med behandlingen af planerne kan ikke behandles af nævnet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Klageportalen kan nås på https://naevneneshus.dk/

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter planloven, inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort.

Lokalplaner

Lokalplaner er grundstenene i det danske plansystem. Det er gennem lokalplaner, kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete.

Hvor kommuneplanen giver det samlede overblik over udviklingen i kommunen, bestemmer lokalplaner bebyggelsen og anvendelsen af et mindre område. Lokalplaner er juridisk bindende for grundejerne.

Lokalplaners indhold
En lokalplan kan siges at være en lokal lov, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer inden for planens område. Ved lokalplanlægning kan de mange forskellige interesser i lokalplanområdet blive afvejet.

Lokalplaner og tinglysning
Tidligere skulle lokalplaner tinglyses på de ejendomme, lokalplanen var gældende for. Dette er ikke længere tilfældet. 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk