Endelig vedtaget lokalplan nr. 1.156 for Søstræde 2 i Helsingør

Byrådet vedtog den 29. marts 2016 lokalplan for Søstræde 2 i Helsingør.

Lokalplanen giver mulighed for anvendelse til privat service med henblik på restauranter, teater, værtshus, pubber, diskoteker, caféer og lignende indenfor de eksisterende bygningsrammer, der kan tillige indrettes til kontor formål.

Her kan du se lokalplan nr. 1.156 for Søstræde 2 i Helsingør

Her kan du se referatet fra byrådets møde den 29. marts 2016

Klagevejledning

Du kan se klagevejledning her til højre i den grå boks.

Ønsker du at klage til Natur- og Miljøklagenævnet skal dette ske senest d. 4. maj 2016.

Ønskes afgørelse indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, dvs. senest d. 6. oktober 2016.


Klagevejledning

Efter Planlovens bestemmelser er det kun retlige spørgsmål i forbindelse med Byrådets beslutning der kan påklages til Planklagenævnet. Skønsmæssige spørgsmål og spørgsmål om fortolkning af byrådets beslutning i forbindelse med behandlingen af lokalplanen kan ikke behandles af nævnet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Klageportalen kan nås på disse link www.borger.dk eller www.virk.dk (Hvis du søger inde på en af disse to hjemmesider, skal du søge efter ’Klageportal’.).

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter planloven, inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort.