Miljøgodkendelse til nyt kraftvarmeværk og tilladelse til tilslutning af spildevand til kloak

 

Offentliggjort d. 10. juli 2015

Vi har meddelt miljøgodkendelse til etablering og drift af nyt kraftvarmeværk samt tilladelse til at lede spildevand til offentlig kloak til Helsingør Kraftvarmeværk A/S, Energivej 19, 3000 Helsingør efter miljøbeskyttelsesloven §33.

Miljøgodkendelsen  

bilag til miljøgodkendelsen

spildevandstilladelsen

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen. En eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest den 7. august 2015. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget. Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.
Alle kan altid få aktindsigt i sagen ved at sende os en mail herom."


Klagebehandling

Klage skal indtastes i og sendes via "Klageportalen".

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Nævnet skal så afgøre, om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse. Klageberettigede kan foruden ejere, ansøgere og brugere være naboer, landsdækkende foreninger med natur- og landskabsbevarende formål samt andre myndigheder.

Det er Klagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Ligesom Nævnet fastslår om klagen er modtaget inden for klagefristen.

Tjek, hvem der er klageberettiget, og hvornår fristen for klage udløber i de enkelte afgørelser.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk