Miljøscreening af forslag nr. 10 til Spildevandsplan 2012-2026

BPM-udvalget vedtog den 4. september 2018 at offentliggøre afgørelse om miljøscreening af forslag til tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2012-2026

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening af tillæggets påvirkning på miljøet. Screeningen har ikke identificeret nogle forhold, som kan have negativ indvirkning på omgivelserne, og da der er tale om en mindre udvidelse af et eksisterende kloakopland, vurderer Helsingør Kommune, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Afgørelsen om miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 9. oktober 2018.

Læs afgørelsen

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Læs også klagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

Klageperioden

Hovedreglen er, at der er fire ugers klagefrist på afgørelser. Klager skal indtastes i og sendes via "Klageportalen". Tjek altid klageadgangen i den enkelte afgørelse. Kredsen af klageberettigede kan også variere alt efter lovgivning. Spørgsmål om afgørelser kan rettes til Center for By, Land og Vand.

Send e-mail til Center for By, Land og Vand
Klagebehandling

Klage skal indtastes i og sendes via "Klageportalen".

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenter, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Nævnet skal så afgøre, om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse. Klageberettigede kan foruden ejere, ansøgere og brugere være naboer, landsdækkende foreninger med natur- og landskabsbevarende formål samt andre myndigheder.

Det er Klagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Ligesom Nævnet fastslår om klagen er modtaget inden for klagefristen.

Tjek, hvem der er klageberettiget, og hvornår fristen for klage udløber i de enkelte afgørelser.

Fri af klageperioden?

Dispensationer, tilladelser og godkendelser må sædvanligvis ikke udnyttes før klageperioden på fire uger er overstået - og der ikke er kommet klager.

Se imidlertid detaljerne i de specifikke afgørelser, om hvordan du skal forholde dig ved klage.

Hvis der bliver klaget, vil du blive underrettet.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk