Afgørelse om miljøvurdering for lokalplanforslag 5.32 for Boligområde syd for Sauntevej i Hornbæk

Byrådet har den 20. juni 2016 besluttet at der ikke skulle laves en miljøvurdering for lokalplanområdet.

Afgørelse om Miljøvurdering

Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planen giver ikke anledning til en væsentlig påvirkning eller miljøkonflikt i forhold til de screenede emner, hvorfor der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering.

Her kan du se miljøscreeningen af lokalplanområdet for "Boligområde syd for Sauntevej i Hornbæk"

Har du spørgsmål til miljøvurderingsbeslutningen er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Susanne Eriksen på ser53@helsingor.dk eller tlf. 49 28 24 96.

Klagevejledning

Afgørelsen om miljøvurderingen kan påklages til Natur – og Miljøklagenævnet.

Du kan se klagevejledningen her til højre i den grå boks.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest d. 20. juli 2016.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, dvs. senest d. 22. december 2016.

 

 


Klagevejledning

Afgørelsen om miljøvurderingen kan påklages til Planklagenævnet.

Ønsker du at klage over miljøvurderingsbeslutningen skal dette ske inden 4 uger fra offentliggørelsesdatoen her på hjemmesiden.

Disse link fører dig direkte til Klageportalen på borger.dk eller virk.dk (hvis du søger inde på en af disse to hjemmesider, skal du søge efter 'Klageportal')

Nævnet videresender klagen til kommunen.
Kommunen har herefter 3 uger til, at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Gebyr
Klagegebyret er 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.
Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Oplysninger om klageadgang og gebyr finder du på Nævnets hjemmeside nmkn.dk. Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen om miljøvurderingen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen.