Nedtagning af elmaster - Dispensationer

Vi har dispenseret fra naturbeskyttelseslovens § 3 og museumslovens § 29a til at fjerne elmaster i en eng og en mosen samt i diger på ejendommene matr.nr. 7a Havreholm by, Hornbæk. 3e og 9a Horneby by, Hornbæk. 6a og 9h Borsholm by, Hornbæk. 6a og 1ff Hellebækgård, Hellebæk. 1a m.fl. Teglstrup Hegn, Hellebæk.

 Læs afgørelsen

Landzonetilladelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 29. juni 2016.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal.

Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.