Reduktion af skovbyggelinje

Reduktion af skovbyggelinje til nyt boligbyggeri på den tidligere hospitalsgrund inden for Lokalplan 1.180.

Offentliggjort den 29. juni 2020

 

Reduktion af skovbyggelinje til nyt boligbyggeri på den tidligere hospitalsgrund inden for Lokalplan 1.180.
Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at reducere skovbyggelinjen inden for Lokalplan 1.180, for boliger ved Esrumvej – den tidligere hospitalsgrund.
Reduktionen berører alle delområder i lokalplanen.

Læs Miljøstyrelsens afgørelse 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden den 23. december 2020.
Se afgørelsen for nærmere information om indbringelse for domstolene.

Fri af klageperioden?

Dispensationer, tilladelser og godkendelser må sædvanligvis ikke udnyttes før klageperioden på fire uger er overstået - og der ikke er kommet klager.

Se imidlertid detaljerne i de specifikke afgørelser, om hvordan du skal forholde dig ved klage.

Hvis der bliver klaget, vil du blive underrettet.

Klagebehandling

Klage skal indtastes i og sendes via "Klageportalen".

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenter, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Nævnet skal så afgøre, om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse. Klageberettigede kan foruden ejere, ansøgere og brugere være naboer, landsdækkende foreninger med natur- og landskabsbevarende formål samt andre myndigheder.

Det er Klagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Ligesom Nævnet fastslår om klagen er modtaget inden for klagefristen.

Tjek, hvem der er klageberettiget, og hvornår fristen for klage udløber i de enkelte afgørelser.