Sånevej 10 - Tilladelse til etablering af badebro

Vi har givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven til en badebro i Esrum sø på ejendommen matr.nr. 1e Såne by, Tikøb. Sånevej 10, 3080 Tikøb.

Vi har givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven til en badebro i Esrum sø på ejendommen matr.nr. 1e Såne by, Tikøb. Sånevej 10, 3080 Tikøb..

Læs afgørelsen

Dispensationen er omfattet af klageadgang. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på kommunens hjemmeside. Det vil sige fristen for at klage er til og med 12. juni 2019.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen till Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettigede.

Fri af klageperioden?

Dispensationer, tilladelser og godkendelser må sædvanligvis ikke udnyttes før klageperioden på fire uger er overstået - og der ikke er kommet klager.

Se imidlertid detaljerne i de specifikke afgørelser, om hvordan du skal forholde dig ved klage.

Hvis der bliver klaget, vil du blive underrettet.

Klagebehandling

Klage skal indtastes i og sendes via "Klageportalen".

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenter, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Nævnet skal så afgøre, om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse. Klageberettigede kan foruden ejere, ansøgere og brugere være naboer, landsdækkende foreninger med natur- og landskabsbevarende formål samt andre myndigheder.

Det er Klagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Ligesom Nævnet fastslår om klagen er modtaget inden for klagefristen.

Tjek, hvem der er klageberettiget, og hvornår fristen for klage udløber i de enkelte afgørelser.

Klageperioden

Hovedreglen er, at der er fire ugers klagefrist på afgørelser. Klager skal indtastes i og sendes via "Klageportalen". Tjek altid klageadgangen i den enkelte afgørelse. Kredsen af klageberettigede kan også variere alt efter lovgivning. Spørgsmål om afgørelser kan rettes til Center for By, Land og Vand.

Send e-mail til Center for By, Land og Vand

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk