Skibstrupvej 19 - Landzonetilladelse

Vi har givet landzonetilladelse til oplag af campingvogne mv. på Skibstrupvej 19, 3140 Ålsgårde. Matr.nr. 5a Skibstrup By, Hellebæk

Læs afgørelsen

Landzonetilladelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 13. februar 2019.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Læs også Planklagenævnets information om klager og klagegebyrer

Klagebehandling

Klage skal indtastes i og sendes via "Klageportalen".

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenter, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Nævnet skal så afgøre, om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse. Klageberettigede kan foruden ejere, ansøgere og brugere være naboer, landsdækkende foreninger med natur- og landskabsbevarende formål samt andre myndigheder.

Det er Klagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Ligesom Nævnet fastslår om klagen er modtaget inden for klagefristen.

Tjek, hvem der er klageberettiget, og hvornår fristen for klage udløber i de enkelte afgørelser.

Fri af klageperioden?

Dispensationer, tilladelser og godkendelser må sædvanligvis ikke udnyttes før klageperioden på fire uger er overstået - og der ikke er kommet klager.

Se imidlertid detaljerne i de specifikke afgørelser, om hvordan du skal forholde dig ved klage.

Hvis der bliver klaget, vil du blive underrettet.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk