Sundhedshus ved Prøvestenen - Projektet er ikke VVM-pligtigt

Kommunen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, og at der derfor ikke skal udarbejdes miljøkonsekvens-rapport

Helsingør Kommune modtog den 15. maj 2020 ansøgning fra Center for Økonomi og Ejendomme i Helsingør Kommune om screening af et projekt for opførelse af et nyt sundhedshus vest for Prøvestenscentret.

Sundhedshuset skal være på ca. 19.200 m2 i op til 4 etager. Det  skal rumme  forskellige tilbud inden for sundhed, rehabilitering, pleje og behandling på tværs af region, kommune og almen praksis.

Helsingør Kommune har på baggrund af en screening (§ 21 i Miljøvurderingsloven) afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Læs ansøgningen

Læs screeningsafgørelsen

Hovedårsagerne er, at projektets placering, omfang, karakter og genevirkninger ikke vurderes at føre til væsentlige miljøpåvirkninger. Projektet etableres i et eksisterende centerområde/aflastningsområde. Det vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag eller habitatdirektivets bilag IV arter. Ligesom det vurderes ikke at ville påvirke rødlistede eller andre fredede arter negativt.

Aktiviteterne forventes ikke at skabe risiko for forurening af grundvand i hverken anlægs- eller driftsfasen. Trafikken i området øges ikke væsentligt i forhold til infrastrukturen og den nuværende trafik i området.

Yderligere oplysninger om projektet, afgørelsen og klagevejledning findes i ansøgningen og VVM-screeningsafgørelsen.

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger fra offentliggørelsen. Det vil sige, at klageperioden er til og med 11. august 2020.

Helsingør Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Nærmere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Helsingør Kommune, BYLAB.

 

 

Klagebehandling

Klage skal indtastes i og sendes via "Klageportalen".

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenter, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Nævnet skal så afgøre, om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse. Klageberettigede kan foruden ejere, ansøgere og brugere være naboer, landsdækkende foreninger med natur- og landskabsbevarende formål samt andre myndigheder.

Det er Klagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Ligesom Nævnet fastslår om klagen er modtaget inden for klagefristen.

Tjek, hvem der er klageberettiget, og hvornår fristen for klage udløber i de enkelte afgørelser.

Fri af klageperioden?

Dispensationer, tilladelser og godkendelser må sædvanligvis ikke udnyttes før klageperioden på fire uger er overstået - og der ikke er kommet klager.

Se imidlertid detaljerne i de specifikke afgørelser, om hvordan du skal forholde dig ved klage.

Hvis der bliver klaget, vil du blive underrettet.

Helsingør ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk