Vandløbsrestaureringsprojekt for Egebækken

Helsingør Kommune har godkendt et vandløbsrestaureringsprojekt for Egebækken. Helsingør Kommune vurderer, at projektet vil skabe bedre opvækstforhold for åens fisk, specielt ørred, uden at det forringer afvandingen via åen.

Godkendelsen består af en tilladelse efter vandløbsloven (vandløbslovens § 37) og en dispensation efter naturbeskyttelsesloven (naturbeskyttelseslovens § 3).

Læs afgørelsen

Godkendelse og dispensation er omfattet af klageadgang. Fristen er fire uger, det vil sige til og med den 11. november 2016. Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal.