VVM-screeninger og tilladelser - Vandindvinding

Forsyning Helsingør A/S har søgt om fornyet tilladelse til at indvinde op til i alt 5,2 millioner m3 vand årligt fra forsyningens 4 vandværker og tilhørende kildefelter. Indvinding af grundvand under 10 millioner m3 skal screenes for mulige miljøpåvirkninger – en VVM screening. Det sker efter Lovbekendtgørelse nr. 1510 (Vurdering af virkning af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet).

Ved screeningen har vi vurderet om indvindingerne vil have nogen væsentlige miljøpåvirkninger. Det er vores vurdering, at indvinding af grundvand ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Vi har derfor truffet afgørelse om at indvindingerne ikke er VVM–pligtige.

På baggrund af VVM-screeningen har vi meddelt:

Endelig tilladelse (Lov om Vandforsyning) med vilkår til fortsat indvinding af grundvand til Hellebæk, Solbakken og Espergærde vandværker og tilhørende     kildefelter

Foreløbig tilladelse (Lov om Vandforsyning) med vilkår til indvinding af grundvand fra Snekkersten Vandværk og tilhørende kildefelt. 

Den foreløbige tilladelse løber frem til 6.januar 2018. Vi vil vurdere resultaterne af et overvågningsprogram som grundlag for en afgørelse om en endelig tilladelse efter bekendtgørelse nr. 1451 (Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning).

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet (planlovens § 58, stk. 4). Naturklagenævnet tager stilling til retlige spørgsmål. Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

Espergærde Vandværk

VVM-screening

Vandindvindingstilladelse

Hellebæk Vandværk

VVM-screening

Vandindvindingstilladelse

Snekkersten Vandværk

VVM-screening

Vandindvindingstilladelse

Solbakken Vandværk

VVM-screening

 Vandindvindingstilladelse

 Bilag (fælles)

kortlægning

Risikovurdering

 

 

 


Klageperioden

Hovedreglen er, at der er fire ugers klagefrist på afgørelser. Klager skal indtastes i og sendes via "Klageportalen". Tjek altid klageadgangen i den enkelte afgørelse. Kredsen af klageberettigede kan også variere alt efter lovgivning. Spørgsmål om afgørelser kan rettes til Center for By, Land og Vand.

Send mail til Center for By, Land og Vand
Klagebehandling

Klage skal indtastes i og sendes via "Klageportalen".

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Nævnet skal så afgøre, om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse. Klageberettigede kan foruden ejere, ansøgere og brugere være naboer, landsdækkende foreninger med natur- og landskabsbevarende formål samt andre myndigheder.

Det er Klagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Ligesom Nævnet fastslår om klagen er modtaget inden for klagefristen.

Tjek, hvem der er klageberettiget, og hvornår fristen for klage udløber i de enkelte afgørelser.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk